Điều khoản sử dụng website

28/11/2023
Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Công ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Inbound Việt Nam – (TimTour.vn). Khi truy cập, sử dụng website này, quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện đề ra ở đây. Do vậy đề nghị quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng. 

1. Chấp thuận các điều kiện sử dụng 
Khi sử dụng website Thương mại Điện tử của TimTour.vn (sau đây gọi tắt là “Website”), quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. TimTour.vn có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu quý khách vẫn tiếp tục sử dụng website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.  

2. Liên kết đến Website khác 
Website cung cấp một số liên kết tới trang web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. TimTour.vn không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang web và nguồn dữ liệu liên kết này. TimTour.vn từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang web và nguồn dữ liệu nói trên.  

3. Liên kết từ Website khác 
TimTour.vn không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện/ hiển thị mặc định của Website. 

4. Miễn trừ trách nhiệm 
TimTour được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm khi các dịch vụ mà khách hàng đặt/sử dụng không phải do nhân sự chính thức của TimTour cung cấp.
Các quy định dưới đây được coi là bị cấm và TimTour không chịu trách nhiệm trong quá trình phát sinh các sự kiện dịch vụ tương ứng:
(1) Sử dụng các thông tin trên website này để cung cấp, cho khách hàng mà không được sự đồng ý của TimTour; 
(2) Các truy cập kết nối từ website này để dẫn sang website khách vì mục đích phi pháp; 
(3) Các giao dịch của các nhận sự đã nghỉ việc hoặc không phát hành bởi các email có tên miền @Timtour.vn và @inboundvietnam.com;
Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.